Litania för Norden

St. Erik, Sveriges skyddspatron

Litani for hele Nordens Gjenforening i den katholske Tro

Herre, forbarm Dig over os!

Kristus, forbarm Dig over os!

Herre, forbarm Dig over os!

Gud Fader, Son og Helligaand, én Gud, forbarm Dig over os!

Hellige Maria, Guds Moder, bed om hele Nordens Gjenforening i den katholske Tro!

Hellige Jomfru over alle Jomfruer.*

Hellige Maria, Du som tilintetgjør alle Vranglærdomme paa den ganske Jord,

Hellige Mikael, du Fredens Engel og den hellige Kirkes mægtige Beskytter,

Hellige Gabriel, du Kristi Menneskevordelses Forkynder,

Hellige Rafael, du vor sikre Fører paa Vejen til Himlen,

Alle de nordiske Rigers hellige Skytsengle,

Hellige Johannes den Døber, du Kristi store Forløber,

Hellige Josef, du vor mægtige Talsmand hos Herren,

Hellige Petrus, du Kristi Stedfortræder og den kristelige Enheds Midt­punkt,

Hellige Paulus, du Mand med det apostoliske Hjærte,

Hellige Ansgarius, du Nordens nidkjære Apostel,

Hellige Bonifacius, du ivrige Befordrer af Troens Udbredelse,

Hellige Kong Knud,

Hellige Kong Olaf,

Hellige Kong Erik,

Hellige Knud Lavard,

Salige Karl den Gode,

Hellige Kjeld fra Viborg,

Hellige Thøger, Jyllands Apostel,

Hellige Thorlak, du trofaste Biskop af Skatholt,

Hellige Henrik, Upsalas nidkjære Biskop,

Hellige Vilhelm,

Hellige Birgitta,

Hellige Katharina af Sverrig,

Hellige Sunniva,

Alle Hellige og Salige, som have levet i de nordiske Lande,

Vær os naadig, — Skaan os, o Herre!

Vær os naadig, — Bønhør os, o Herre!

Fra alt Ondt, frels os, o Herre!

Fra al Synd,*

Fra Vantro og Vrangtro,

Fra al Spaltning og Adskillelse i Troen,

Fra al Modstræben mod den Helligaand og den erkjendte kristelige Sandhed,

Fra enhver Hindring, som stiller sig i Vejen for hele Nordens Gjenforening i den katholske Tro,

Vi arme Syndere, vi bede Dig, bønhør os!

At Du vil skaane os,**

At Du vil tilgive os,

At Du vil føre os til sand Bod,

At Du vil føre vore fraskilte Brødre tilbage til den sande Tro og til Kirkens Enhed,

At Du vil gjøre os til vor hellige Moder, Kirkens lydige Børn,

At Du med Forbarmelse vil se ned paa vore Taarer og saa mange hellige Martyrers Blod,

At Du vil gjenforene hele Norden i Din ene, hellige, katholske og apostoliske Kirke,

Du Guds Søn,

O Du Guds Lam, som borttager Verdens Synder,

—  skaan os, o Herre!

O Du Guds Lam, som borttager Verdens Synder,

—  bønhør os, o Herre!

O Du Guds Lam, som borttager Verdens Synder,

—  forbarm Dig over os, o Herre!

Kristus, hør os!

Kristus, bønhør os!

Herre, forbarm Dig over os!

Kristus, forbarm Dig over os!

Herre, forbarm Dig over os!

Fader vor. Hil Dig Maria.

Lader os bede: Almægtige, evige Gud, hvis Domme ere retfærdige og hvis Raad­­slutnmger ere uransagelige, ihukom Din Barmhjærtighed, som over­gaar alle Dine Gjerninger, og tilgiv, vi bede Dig ydmygeligen, vore og vore Fædres Synder. Befri Nordens Beboere fra den falske Læres Forførelse og fra Mod­­sigelsens og Uenighedens Aand, at de atter maa blive førte til Aandens En­­hed, til Troens Bestandighed og til Samvittighedens Ro i Kirkens Enhed, ved Kristus, vor Herre. Amen.

Vor Herre Jesus Kristus! Du som for Din Lidelse har bedet Din himmelske Fa­­der om, at Alle, der tro paa Dig, stedse maatte være ét, ligesom Du er ét med Faderen; se med Velbehag paa den Bøn, som vi efter Dit gud­dom­me­li­ge Exempel frembære, for at alle Dit hellige Navns Bekjendere maa samles i Tro­­ens Enhed. Forund os, o Herre, at vi alle med én Mund og med ét Hjær­te maa forherlige og prise Dit glorværdige og ophøjede Navn, som og­saa Faderens og den Helligaands, nu og altid og i al Evighed! Derom bede vi Dig, o Herre Jesus Kristus, ved Dine uskatterlige Fortjenesters Rig­dom. Amen.

En anden Bøn om hele Nordens Gjenforening i den katholske Tro.

Almægtige, evige Gud, Barmhjærtighedens Fader, Du som vil, at alle Men­nesker skulle komme til Sandhedens Erkjendelse og vorde salige, se i Naade ned paa de nordiske Rigers Indbyggere! Lad Sandhedens Lys lyse for dem, og rør deres Hjærter, at de alle med Glæde maa komme til Troens rette En­hed, til Din ene Hjord og dens ene Hyrde; derom bede vi Dig ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

Hellige Maria, bed for os!

Hellige Johannes den Døber, bed for os! Hellige Josef, bed for os!

Hellige Petrus og Paulus, beder for os!

Hellige Ansgar, Nordens Apostel, bed for os!

Hellige Kong Knud, bed for os!

Hellige Kong Olaf, bed for os!

Hellige Kong Erik, bed for os!

Hellige Knud Lavard, bed for os!

Salige Karl den Gode, bed for os!

Hellige Birgitta, bed for os!

Hellige Katharina, bed for os!

Hellige Sunniva, bed for os!

Alle Nordens Hellige og Salige, beder for os!

Lader os bede: Almægtige Gud, forbarm Dig over os, og hør Dine Troendes Bønner! Frels Dit Folk, velsign Din Arvelod og frels de Sjæle, som Du har forløst med Din enbaarne Søns dyrebare Blod; Du som med Sønnen og den Helligaand lever og regerer, Gud, fra Evighed til Evighed. Amen.

En tredje Bøn om hele Nordens Gjenforening i den katholske Tro.

O naaderige Herre Jesus! Jeg kaster mig ned for Dine Fødder og bønfalder Dig ydmygelig ved Dine hellige Vunder og ved det dyrebare Blod, som Du har udgydt for hele Verden; se med Din Barmhjærtigheds Øine ned til de skan­­dinaviske Folkefærd, som ikke uden Vold og Svig ere blevne vildledte for flere Aarhundreder tilbage og nu sidde i Vrangtroens Skygge, skilte fra Din Kirke, udelukkede fra Deltagelsen i Dit Legemes og Blods højhellige Sak­­ra­­ment og i de andre Naademidler, som Du har indstiftet til Hjælp og Trøst for Dine Troende i Livet og i Døden. Ihukom, o Verdens Forløser, at det ogsaa er for hine Sjæle, at Du fordum har lidt grusomme Pinsler og ud­gydt alt Dit dyrebare Blod. Gode Hyrde, før ogsaa hine vildfarende Faar til­bage til Din Faaresti og til Din Kirkes sande Græsgange, for at de maa være én Hjord med os under Dm Statholder her paa Jorden, den romerske Paves Le­delse, der i Apostelen Petrus’ Person blev beskikket af Dig til at vogte baade Lammene og Faarene. Hør, naadige Herre Jesus, vorr Bønner, som vi op­sende til Dig i fuld Fortrøstning til Dit Hjærtes Godhed; og Dit hellige Navn ske Lov, Pris og Ære derfor i al Evighed. Amen.

(En Gang om Dagen 300 Dages Aflad, bevilget af Leo XIII, den 18de April 1885.)

O ubesmittede Jomfru, se med dine barmbjærtige Øjne ned til de nordiske Lande! Se hvor trængende dine vildfarende Børn ere; anbefal naadig deres udø­delige Sjæle til din Søn Jesus, som for deres Skyld har udgydt Sit dyre­bare Blod paa Korset, for at de endelig engang, oplyste oven fra, maa søge Fred i Hans hellige Vunder, øse Liv af dem, og finde Husvalelse og et trygt Til­flugtssted i Hans hellige, elskelige Hjærte. Amen.

(Källa: Den h. Franciskus’ tredje Orden eller Ordenslivet i Verden, Carl Lunds Bogtrykkeri, 1887, ss. 490-496)

 

 

 

* Bed om hele Nordens Gjenforening i den katholske Tro!

* Frels os, o Herre!

** Vi bede Dig, bønhør os!